Ο Καιρός:

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την Συντήρηση και Λειτουργία του τµήµατος της Εγνατίας Οδού από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την Συντήρηση και Λειτουργία του τµήµατοςτης Εγνατίας Οδού από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου, για την εκτέλεση απαραιτήτων εργασιών επαναδιαγράµµισης της οδού και κοπής χόρτων επί του ερεί-
σµατος.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθ. ΜΟ32901 από 02-05-2014 έγγραφο της Εγνατίας Οδού.
3. Την υπ’ αριθ. 47892/14/747852 από 07-05-2014 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Κο-
ζάνης.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού
στην Εγνατία Οδό από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου, κατά την εκτέλεση
απαραιτήτων εργασιών επαναδιαγράµµισης της οδού και κοπής χόρτων επί του ερεί-
σµατος:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

α. Την ολική κατάληψη της Λ.Ε.Α. κατά την εκτέλεση των εργασιών της κοπής χόρ-
των επί του ερείσµατος και όπου απαιτείται, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυ-
µύλου.
β. Το κλείσιµο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών
επαναδιαγράµµισης, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου.
γ. Το κλείσιµο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών ε-
παναδιαγράµµισης, από Α/Κ ∆υτ. Σιάτιστας µέχρι Α/Κ Πολυµύλου.
δ. Η κυκλοφορία των οχηµάτων στην α’ περίπτωση δεν θα διακόπτεται αλλά θα διε-
ξάγεται κανονικά στις δυο λωρίδες κυκλοφορίας.
ε. Η κυκλοφορία των οχηµάτων στην β’ περίπτωση θα διεξάγεται στην δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας.
στ. Η κυκλοφορία στην γ’ περίπτωση θα διεξάγεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφο-
ρίας.

ζ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων τέσσερις (4) µήνες και είκοσι δύο (22) ηµερο-
λογιακές ηµέρες, ήτοι από 09-05-2014 έως 30-09-2014.
η. Μετά το καθηµερινό πέρας εργασιών, η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία
στο σύνολό της και αφού αποµακρυνθούν όλα τα µηχανήµατα – οχήµατα ή άλλα ε-
µπόδια από το οδόστρωµα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις δι-
ατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και
105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση,
σύµφωνα µε την εγκριθείσα κυκλοφοριακή µελέτη και ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τ.Τ. Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση
σχετικής σήµανσης.
 
kozanionline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......