Ο Καιρός:

Εργασία στην Κοζάνη: 78 προσλήψεις από τη ΔΕΗ για τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (αιτήσεις έως 24/3)

Η ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης
1 ΔΕ Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ)
2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΦΟΡΤΩΤΕΣ)
58 ΔΕ Μηχανοτε
χνίτης

1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών
9 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό)
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
3 ΔΕ Οδηγών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ υπόψιν
κυρίας ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑΣ και ΜΠΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2461055582).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Υποβολή Αιτήσεων από 14.03.2014 έως 24.03.2014
Πληροφορίες Β. Στάμου 2461055582

 πηγη : ai-vres

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......